Контакт      МК | EN

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Депозитарот врши обработка на личните податоци во согласност со Законот за личните податоци и соодветните подзаконски акти и интерените акти на Депозитарот. При обработката на личните податоци, Депозитарот постапува правично и во согласност со закон, при што личните податоци се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели.

Депозитарот при обработката на личните податоци презема соодветни технички и организациски мерки со цел да обезбеди заштита на личните податоци, спречување на неовластен пристап и нивна злоупотреба.

Личните податоци кои се прибираат и се обработуваат во Депозитарот се:

-соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат; 
- точни, целосни и каде што е потребно ажурирани, при што ќе се преземат сите соодветни мерки за бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, имајќи ги предвид целите заради кои биле собрани или обработени и 
- чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на лични податоци, не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка.